BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 Số:249/QĐ- CDA

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Đà Nẵng, ngày 16 tháng 5 năm  2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách học sinh - sinh viên

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 

Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 08/03/2005 của Bộ GD&ĐT về việc thành lập Trường Cao đẳng Đức Trí – Đà Nẵng ;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 42/2007/BGD&ĐT ngày 13/8/2007 về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN hệ chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo & Công tác Học sinh - Sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách đối với 12 HSSV có tên sau:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

Dương Hoàng

Phước

17/07/1994

C14ĐD

 

2

Hoàng

Bình

15/07/1972

T14KT

 

3

Đỗ Phục

Hưng

10/04/1965

T14KT

 

4

Trần Thị Minh

Hiền

20/08/1996

C15DL

 

5

Nguyễn Thị Thùy

Dương

22/05/1997

C15DL

 

6

Trần Anh

Kiệt

16/07/1996

C15TC

 

7

Rơ Châm

Dung

15/10/1997

C15TC

 

8

Đào Thùy

Dương

24/06/1997

C15ĐD

 

9

Đinh Thị

Láy

28/03/1996

C15ĐD

 

10

Y

Ly

26/06/1997

C15DC

 

11

Nguyễn Văn

Hình

10/07/1995

C15DC

 

12

Lương Thanh

09/10/1997

C15TH

 

Điều 2. Quyết định được thông báo về gia đình và chính quyền địa phương.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Trưởng các phòng, khoa, đơn vị thuộc trường, cố vấn học tập và HSSV có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT; Hiệu trưởng (B/c);

- Như điều 3;

- Website Nhà trường;

- Lưu VT, ĐT-CTHSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

ThS. Lương Duy Thảo

 

 

 

 

 

                       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
525822