BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

Số:          /TB-CDA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2015

 

THÔNG BÁO

  NGHỈ HỌC DO ẢNH HƯỞNG CỦA BÃO

 

- Dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Để đảm bảo an toàn cho sinh viên, nay Trường Cao đẳng Đức Trí thông báo cho sinh viên đang học tại Trường được nghỉ học ngày thứ Ba,13/9/2016.

Học lại bình thường từ Thứ Tư, ngày 14/9/2016.

  

Nơi nhận:

- HĐQT (b/cáo)

- BGH;

- Các phòng, ban, khoa, TT, CVHT,

ĐTN, các lớp (t/hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT&CTHSSV.

 

 

 

 

 

 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
490076