BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 

Số:…317…/QĐ- CDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Đà Nẵng, ngày  14   tháng  9  năm  2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách học sinh - sinh viên

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 

Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 08/03/2005 của Bộ GD&ĐT về việc thành lập Trường Cao đẳng Đức Trí – Đà Nẵng ;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 42/2007/BGD&ĐT ngày 13/8/2007 về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN hệ chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo & Công tác Học sinh - Sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách đối với 17 HSSV có tên sau:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

Lê Hoàng

Linh

16.5.1995

C13MT

 

2

Nguyễn Thị

Hiếu

23.10.1994

C14KT

 

3

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

27.03.1996

C14QK

 

4

Huỳnh Trọng

Phú

20.9.1997

C15QT

 

5

Trần Thanh

Hải

17.12.1996

C15QT

 

6

Võ Thị

Thiến

14.4.1996

C15KT

 

7

Huỳnh Nguyễn Đăng

Kha

04.5.1997

C15ĐD

 

8

Rơ Châm

Súi

14.4.1996

C15ĐD

 

9

Rơ Châm

Siêng

25.9.1996

C15ĐD

 

10

Y

Ước

30.10.1997

C15ĐD

 

11

Phan Trần Hoàng

Oanh

21.10.1997

C15DC

 

12

Rcom

Thuận

15.6.1996

C15TC

 

13

Pơ Loong Thị Lý

Oanh

14.10.1998

C16ĐD2

 

14

Hồ Thị Mỹ

Truyền

11.6.1998

C16DC2

 

15

Lâm Thu

Tươi

21.6.1997

C16DC2

 

16

Phan Thị

Cúc

16.12.1984

L16ĐD2

 

17

Phạm Hữu

Hùng

16.01.1988

L16ĐD2

 

Điều 2. Quyết định được thông báo về gia đình và chính quyền địa phương.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Trưởng các phòng, khoa, đơn vị thuộc trường, cố vấn học tập và HSSV có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT; Hiệu trưởng (B/c);

- Như điều 3;

- Website Nhà trường;

- Lưu VT, ĐT-CTHSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

ThS. Lương Duy Thảo

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
475349