BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 Số:      /TB-CDA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Đà Nẵng, ngày 07 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ GIỮA KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học, nhà trường thông báo lịch nghỉ giữa học kỳ như sau:

1. Đối tượng: Là sinh viên các lớp đang học tập tại trường.

2. Thời gian nghỉ và trở lại học tập:

- Thời gian nghỉ: Từ Thứ 7 ngày 19/11/2016 đến thứ sáu ngày 25/11/2016.

- Thời gian đi học lại: Từ Thứ 7 ngày 26/11/2016 sinh viên học và thi theo Thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường.

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở sinh viên nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

 Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (Để b/c);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

  CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-CTSV.

 

          KT.HIỆU TRƯỞNG

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

      Ths. Lương Duy Thảo

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
532680