BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 Số:      /TB-CDA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Đà Nẵng, ngày   tháng 12  năm 2016

 

THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2017

 

Thực hiện quy định của Nhà nước và căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học, Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2017 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên tất cả các lớp đang học tập tại trường.

2. Thời gian nghỉ và trở lại học tập:

- Thời gian nghỉ: Từ chủ nhật ngày 01/01/2017 đến thứ 2 ngày 02/01/2017.

- Thời gian đi học lại: Từ Thứ 3 ngày 03/01/2017 sinh viên học và thi theo Thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường.

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở sinh viên nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

 Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (Để b/c);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

  CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-CTSV.

 

             KT.HIỆU TRƯỞNG

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

  

    Ths. Trần Thanh Trình

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
532650