BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 Số:      /TB-CDA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Đà Nẵng, ngày   tháng 01  năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết âm lịch (Nguyên đán) Đinh Dậu

năm 2017 đối với HSSV

 Theo kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) Đinh Dậu năm 2017 đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo của nhà trường như sau:

1. Đối tượng nghỉ Tết:

Tất cả học sinh, sinh viên đang theo học các bậc đào tạo tại trường.

2. Thời gian nghỉ và trở lại học tập:

- Thời gian nghỉ: Từ ngày 16/01/2017 đến hết ngày 03/02/2017 (tức là ngày 19 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 07 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

- Lịch học bắt đầu từ ngày 04/02/2017 (ngày 08 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) năm Đinh Dậu, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu trưởng, phó các phòng, ban, khoa, trung tâm, CVHT liên quan có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV đón Tết với tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm”, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

HSSV căn cứ nội dung thông báo này để thực hiện hiệu quả.

 

 Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (Để b/c);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

  CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-CTSV.

 

          KT.HIỆU TRƯỞNG

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

      ThS. Trần Thanh Trình

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
490075