BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 Số:      /TB-CDA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Đà Nẵng, ngày   tháng 03  năm 2017

 

THÔNG BÁO

SINH VIÊN KHÓA 14 TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017

--------------------------------

Để chuẩn bị lễ tốt nghiệp cho khóa 2014 vào lúc 7h00 ngày 08/3/2017

Phòng Đào tạo & CTSV thông báo đến sinh viên (đủ điều kiện tốt nghiệp) hoàn thành các thủ tục sau:

I. Bổ sung hồ sơ ra trường (bằng, CNTT, học ba THPT, giấy khai sinh, hộ khẩu, PĐK, lý lịch HSSV, phiếu khám sức khỏe…..)

Liên hệ Cô Bích Phượng (Phòng ĐT&CTSV) để nộp trước ngày 02/3/2017

II. Làm giấy thanh toán ra

In mẫu trên website của trường, sau đó ký xác nhận và nộp cho Cô Bích Phượng (Phòng ĐT& CTSV) trước 17h00 ngày 02/3/2017.

III. Đúng vào lúc 7h00. Ngày 07/3/2017 tập trung tại HTL

Tập trung đúng giờ để hoàn thành thủ tục nhận bằng.

Lấy số thứ tự và ký sổ bằng. Nghe phổ biến quy định cho ngày nhận bằng chính thức

Lưu ý: Chỉ những sinh viên tham gia có mặt vào ngày 7/3/2017 mới được tham gia lên nhận bằng vào ngày 8/3/2017

          IV. Nộp chứng chỉ Anh văn, Tin học……..

Nộp trước ngày 02/3/2017 (gặp Cô Bích Phượng)

V. Nhận bằng vào lúc 7h00 ngày 08/3/2017

Sinh viên đến sớm lúc 6h30 liên hệ cô Bích Phượng để nhận áo lễ phục (Hội trường C).

Lưu ý: Khi đi mang theo CMND gốc để mượn áo lễ phục (nếu không có CMND sẽ không được mượn áo)

 

 

Nơi nhận:

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

  CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-CTSV.

          

 

      PHÒNG ĐÀO TẠO & CT HSSV

 

(đã ký) 

 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
499729