BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 

Số:       /TB-CDA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Đà Nẵng, ngày  17 tháng 03  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Và nghỉ lễ 30/4; ngày 1/5 - Năm học 2017-2018

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4; ngày 1/5 - Năm học 2017-2018như sau:

1. Đối tượng nghỉ:

Tất cả HSSV đang theo học các bậc đào tạo tại.

2. Thời gian nghỉ:

a. Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch): 

- Thời gian nghỉ: Ngày 06/4/2017 (Thứ 5, 10/3 Âm lịch).

- Thời gian đi học lại: ngày 07/4/2017 (Thứ 6) HSSV học và thi theo TKB.

b. Nghỉ Lễ 30/4; ngày 1/5:

Thời gian nghỉ: Từ ngày 29/4/2017 (Thứ 7) đến hết ngày 05/5/2017 (Thứ 6).

- Thời gian đi học lại: Ngày 06/5/2017 (Thứ 7) HSSV học và thi theo thời khóa biểu. HSSV theo dõi thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường: www.ductri.edu.vn  

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

 

 Nơi nhận:

- BGH (B/cáo);

- Các phòng, ban, khoa, TT,

  CVHT, HSSV các lớp (T/hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT.

 

          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

ThS. Trần Thanh Trình

 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
490082