TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 

Số:         /TB-CDA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Đà Nẵng , ngày      tháng 8  năm 2017

THÔNG BÁO

 Nghỉ Lễ 02/9/2017 đối với HSSV

                                                                                                                

Thực hiện quy định về nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2017, Nhà trường thông báo lịch nghỉ đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo của nhà trường như sau:

1. Đối tượng:

Tất cả sinh viên đang theo học các bậc đào tạo tại trường.

2. Thời gian:

- Sinh viên được nghỉ 04 ngày, bắt đầu từ ngày 01/9/2017 đến hết ngày 04/9/2017.

- Ngày 05/9/2017 (Thứ 3) HSSV đi học theo thời khóa biểu niêm yết tại bảng thông báo và website của trường: www.ductri.edu.vn

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ Lễ, Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các phòng, ban, khoa, trung tâm, cố vấn học tập và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo trên.

 

Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (Để b/c);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

  CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-CTSV…

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO & CTSV

 

 

 

 

 

ThS. Võ Hoàng Kim Anh

 

 

 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
532613