CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

  Số:      /TB-CDA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2018

Thực hiện quy định của Nhà nước và căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học, Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2018 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên tất cả các lớp đang học tập tại trường.

2. Thời gian nghỉ và trở lại học tập:

- Thời gian nghỉ: Từ thứ 2 ngày 25/12/2017 đến thứ 2 ngày 01/01/2018.

- Thời gian đi học lại: Từ Thứ 3 ngày 02/01/2018 sinh viên học và thi theo Thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường.

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở sinh viên nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

 

 Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (Để b/c);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

  CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-CTSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - CTSV

 

  

 

ThS. Võ Hoàng Kim Anh

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
525825