CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

Số:      /TB-CDA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết âm lịch (Nguyên đán) Mậu Tuất

năm 2018 đối với HSSV

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) Mậu Tuất năm 2018 đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo của nhà trường như sau:

1. Đối tượng nghỉ Tết:

Tất cả học sinh, sinh viên đang theo học các bậc đào tạo tại trường.

2. Thời gian nghỉ và trở lại học tập:

- Thời gian nghỉ: Từ ngày 05/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018 (tức là ngày 20 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày 9 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

- Lịch học bắt đầu từ ngày 24/02/2018 (ngày 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) năm Mậu Tuất, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu trưởng, phó các phòng, ban, khoa, trung tâm, CVHT liên quan có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV đón Tết với tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm”, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

HSSV căn cứ nội dung thông báo này để thực hiện hiệu quả.

 

Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (Để b/c);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

  CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-CTSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - CTSV

 

  

ThS. Võ Hoàng Kim Anh

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
532688