BỘ LAO ĐỘNG–THƯƠNG BINH & XÃ HỘI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ
 Số:      /TB-CDA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Đà Nẵng, ngày   tháng 03  năm 2018

 

THÔNG BÁO

LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 CHO SINH VIÊN CHO KHÓA C15 & L16

--------------------------------

          Để chuẩn bị lễ tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên các khóa C15 và L16 vào lúc 7h00 ngày 10/3/2018, Phòng Đào tạo & CTSV thông báo đến sinh viên (đủ điều kiện tốt nghiệp) hoàn thành các thủ tục sau:

I. Bổ sung hồ sơ ra trường (bằng, CNTT, học ba THPT, giấy khai sinh, hộ khẩu, PĐK, lý lịch HSSV, chứng chỉ Anh văn, Tin học …..)

Liên hệ Cô Thúy (Phòng ĐT&CTSV) để nộp. Cụ thể:

+ Đối với khóa C15: nộp trước 16h00 ngày 9/3/2018

+ Đối với khóa L16: nộp trước ngày 15/4/2018

II. Làm giấy thanh toán ra

Liên hệ Cô Thu Thảo hoặc cô Thúy tại Phòng ĐT& CTSV để hoàn thành giấy và nộp lại theo đúng thời gian quy định. Cụ thể:

+ Đối với khóa C15: nộp trước 16h00 ngày 9/3/2018

+ Đối với khóa L16: nộp trước ngày 15/4/2018

III. Thời gian làm thủ tục đăng ký tham gia lễ tốt nghiệp

Đúng vào lúc 16h00. Ngày 9/3/2017 tập trung tại HTL để làm thủ tục đăng ký, lấy số thứ tự, nghe phổ biến quy chế cho ngày dự lễ chính thức

Lưu ý: Chỉ những sinh viên tham gia có mặt vào ngày 9/3/2017 mới được tham gia lên nhận bằng tượng trưng vào ngày 10/3/2017

IV. Thời gian nhận bằng chính thức

Đúng vào lúc 6h30, ngày 10/3/2017 tập trung tại HTC nhận áo lễ phục

Nơi nhận:

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

  CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-CTSV.

          TP. PHÒNG ĐÀO TẠO & CTSV

 

 (đã ký)

 

 

 

 

Võ Hoàng Kim Anh

Lưu ý: Khi đi mang theo CMND gốc để mượn áo lễ phục (nếu không có CMND sẽ không được mượn áo)

 

 

 

 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
532624