BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

Số:      /TB-CDA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Lịch Nghỉ Giữa Kỳ II - Năm Học 2017-2018

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học, nhà trường thông báo lịch nghỉ giữa học kỳ như sau:

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên đang theo học các bậc đào tạo tại trường.

2. Thời gian:

- Thời gian nghỉ: Từ Thứ 7 ngày 28/4/2018 đến thứ 6 ngày 04/5/2018.

- Thời gian đi học lại: Từ Thứ 7 ngày 05/5/2018 HSSV đi học theo thời khóa biểu niêm yết tại bảng thông báo và website của trường: www.ductri.edu.vn.

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở sinh viên nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

 Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (Để b/c);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

  CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-CTSV.

 

          TL.HIỆU TRƯỞNG

      TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - CTSV

 

 

 

      ThS. Võ Hoàng Kim Anh

 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
532647