BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

Số:     /TB-CDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Đà Nẵng, ngày   tháng    năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh (ngày 2 tháng 9 năm 2018)

 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2018 – 2019. Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng thông báo cho toàn thể học sinh, sinh viên được biết như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ LỄ:

- Nghỉ liên tục liên tục từ ngày 27/08/2018 đến ngày 03/09/2018

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Ban giám hiệu Nhà trường yêu cầu Trưởng/ phó các Phòng, Khoa, Trung tâm, Cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV nghỉ và học tập trở lại theo đúng nội dung thông báo này.

 

Nơi nhận:

- BGH (B/cáo);

- Các phòng, khoa,

  CVHT, HSSV các lớp;

- Website của trường;

- Lưu VT

 

              

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
532627