- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (24/02/2018 - 25/02/2018)xem lịch   

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (24/02/2018 - 25/02/2018)xem lịch   

- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (03/02/2018 - 04/02/2018)xem lịch   

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (03/02/2018 - 04/02/2018)xem lịch   

- Thời khóa biểu chính quy tuần 30 (29/01/2018 - 04/02/2018)xem lịch 

- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (27/01/2018 - 28/01/2018)xem lịch  

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (27/01/2018 - 28/01/2018)xem lịch  

 + Danh Sach - ĐLCM của ĐCSVN

DanhSachThi - Dược liệu 2

+ DanhSachThi - Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Thời khóa biểu chính quy tuần 29 (22/01/2018 - 28/01/2018)xem lịch       

- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (20/01/2018 - 21/01/2018)xem lịch 

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (20/01/2018 - 21/01/2018)xem lịch  

 + Danh Sách - Kinh tế dược

- Thời khóa biểu chính quy tuần 28 (15/01/2018 - 21/01/2018)xem lịch      

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (13/01/2018 - 14/01/2018)xem lịch  

 + Danh Sach - Y học cổ truyền 10.1

Danh Sach - Sản cơ sở (1)10.1

Danh Sach - CSSK bệnh nội 10.1

- Thời khóa biểu chính quy tuần 27 (08/01/2018 - 14/01/2018)xem lịch     

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (06/01/2018 - 07/01/2018)xem lịch  

 + Danh Sach - Tư tưởng HCM

HL, HBS Mác Lênin - 2

+ DanhSachThi - NLCB MÁC LENIN 1

DanhSachThi - CSSK người lớn bệnh ngoại

DanhSachThi - Bệnh học cơ sở

-  Thời khóa biểu chính quy tuần 26 (01/01/2018 - 07/01/2018)xem lịch   

 - Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (23/12/2017 - 24/12/2017)xem lịch  

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (23/12/2017 - 24/12/2017)xem lịch dự kiến  

DanhSachThi - Hóa vô cơ

DanhSachThi - Sức khỏe và hành vi con người

- Thời khóa biểu chính quy tuần 24 (18/12/2017 -  24/12/2017)xem lịch   

Thời khóa biểu lớp liên thông  (16/12/2017 - 17/12/2017)xem lịch 

 + DanhSachThi - Hóa sinh

+ DanhSachThi - Dược lý

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (16/12/2017 - 17/12/2017)xem lịcdự kiến   

- Thời khóa biểu chính quy tuần 23 (11/12/2017 -  17/12/2017)xem lịch   

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (9/12/2017 - 10/12/2017)xem lịch  

 + Danh sách thi - Tin học ứng dụng

Danh Sách - Dược liệu 2

Danh sách - CSSK bệnh Ngoại

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (9/12/2017 - 10/12/2017)xem lịch  

- Thời khóa biểu chính quy tuần 22 (04/12/2017 -  10/12/2017)xem lịch    

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (02/12/2017 - 03/12/2017)xem lịch  

 - Thời khóa biểu lớp liên thông  (02/12/2017 - 03/12/2017)xem lịch  

 - Thời khóa biểu chính quy tuần 21 (27/11/2017 -  03/12/2017)xem lịch   

- Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (25/11/2017 - 26/11/2017)xem lịch   

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (25/11/2017 - 26/11/2017)xem lịch  

-  Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (18/11/2017 - 19/11/2017)xem lịch 

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (18/11/2017 -19/11/2017)xem lịch  

 + Danh Sach - Sức khỏe và hành vi con người

- Thời khóa biểu chính quy tuần 20 (13/10/2017 -  19/11/2017)xem lịch  

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (11/11/2017 -12/11/2017)xem lịch  

 + Danh Sách - Bệnh học cơ sở (1)

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (11/11/2017 - 12/11/2017)xem lịch 

- Thời khóa biểu chính quy tuần 19 (6/10/2017 -  12/11/2017)xem lịch  

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (04/11/2017 -05/11/2017)xem lịch 

 + DanhSachThi - Sinh lý bệnh

+ HL, HBS Mác Lênin

DanhSachThi - Giải phẫu sinh lý

DanhSach- Tin học ứng dụng (1)

DanhSach - Hóa vô cơ

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (04/11/2017 - 05/11/2017)xem lịch

- Thời khóa biểu chính quy tuần 18 (30/10/2017 -  05/11/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (28/10/2017 - 29/10/2017)xem lịch

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (28/10/2017 -29/10/2017)xem lịch  

 + HL, HBS Toán ứng dụng

- Thời khóa biểu chính quy tuần 17 (23/10/2017 -  29/10/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (21/10/2017 - 22/10/2017)xem lịch  

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (21/10/2017 -22/10/2017)xem lịch  

 + DanhSach- Tin học ứng dụng

DanhSach-GDQP

- Thời khóa biểu chính quy tuần 16 (16/10/2017 -  22/10/2017)xem lịch  

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (14/10/2017 -15/10/2017)xem lịch  

 + DanhSachThi - Pháp luật đại cương

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (14/10/2017 - 15/10/2017)xem lịch  

- Thời khóa biểu chính quy tuần 15 (9/10/2017 -  15/10/2017)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (7/10/2017 - 8/10/2017)xem lịch  

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (7/10/2017 -8/10/2017)xem lịch  

 + Danh Sach HBS Sinh lý bệnh

- Thời khóa biểu chính quy tuần 14 (02/10/2017 -  08/10/2017)xem lịch 

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (30/9/2017 -01/10/2017)xem lịch  

 + DanhSachThi - PP NCKH

DanhSachThi - Marketing căn bản

DanhSachThi - Anh văn

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (30/9/2017 - 01/10/2017)xem lịch  

- Thời khóa biểu chính quy tuần 13 (25/9/2017 -  01/10/2017)xem lịch 

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (23/9/2017 -24/9/2017)xem lịch  

 + HL, HBS Dược lý

DSach Nhom SV lop L16ĐD2 & L16DC2

HL, HBS Markeing căn bản

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (23/9/2017 - 24/9/2017)xem lịch  

- Thời khóa biểu chính quy tuần 12 (18/9/2017 -  24/9/2017)xem lịch 

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (9/9/2017 -10/9/2017)xem lịch  

+ HL, HBS Giải phẫu

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (16/9/2017 - 17/9/2017)xem lịch  

- Thời khóa biểu chính quy tuần 11 (11/9/2017 -  17/9/2017)xem lịch 

Thời khóa biểu C17 tuần 7 (11/9/2017 -  17/9/2017)xem lịch  

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (9/9/2017 -10/9/2017)xem lịch 

 + HL, HBS Hóa sinh

+  DS Tổ chức và quản lý dược + DS Dược lâm sàng + DS Điều dưỡng 2 + DS ĐIỀU DƯỠNG 1

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (9/9/2017 - 10/9/2017)xem lịch  

- Thời khóa biểu tuần 10 (04/9/2017 -  10/9/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu C17 tuần 6 (04/9/2017 -  10/9/2017)xem lịch  

 Thời khóa biểu C17 tuần 5 (28/8/2017 -  31/8/2017)xem lịch  

 - Thời khóa biểu tuần 9 (28/8/2017 -  31/8/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu tuần 8 (21/8/2017 -  27/8/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu C17 tuần 4 (21/8/2017 -  27/8/2017)xem lịch  

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (26/8/2017 -27/8/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (26/8/2017 - 27/8/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (14/8/2017 - 20/8/2017)xem lịch  

 - Thời khóa biểu lớp liên thông  (14/8/2017 -20/8/2017)xem lịch  

 + HL, HBS  Pháp luật đại cương (3)

Thời khóa biểu tuần 7 (14/8/2017 -  20/8/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu C17 tuần 3 (14/8/2017 -  20/8/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (12/8/2017 - 13/8/2017)xem lịch  

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (12/8/2017 -13/8/2017)xem lịch  

 + HL, HBS Điều dưỡng 2

Thời khóa biểu tuần 6 (7/8/2017 -  13/8/2017)xem lịch  

 + DS HL,HBS  TIẾNG ANH CHÍNH QUY  +DS HL. HBS MAKETING CAN BAN CHÍNH QUY

Thời khóa biểu C17 tuần 2 (7/8/2017 -  13/8/2017)xem lịch   

Thời khóa biểu C17 tuần 1 (31/7/2017 -  6/8/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (5/8/2017 - 6/8/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp liên thông  (5/8/2017 -6/8/2017)xem lịch  

  + DS HL,HBS  TIẾNG ANH -T7, CN  

 Thời khóa biểu tuần 5 (31/7/2017 -  6/8/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (29/7/2017 -30/7/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp liên thông  (29/7/2017 -30/7/2017)xem lịch  

 + DS THI NLCB MAC 1,2  + DS THI ĐIỀU DƯỠNG & KSNKDS THI  KỸ NĂNG 

- Thời khóa biểu tuần 4 (24/7/2017 -  30/7/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp Răng - Hàm - Mặt  (22/7/2017 -23/7/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp liên thông  (22/7/2017 -23/7/2017)xem lịch  

 + DS HL,HBS MARKETING CĂN BẢN

Thời khóa biểu tuần 3 (17/7/2017 -  23/7/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp liên thông  (15/7/2017 -16/7/2017)xem lịch  

+ DS HL,HBS KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

Thời khóa biểu lớp liên thông  (8/7/2017 -9/7/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu tuần 51 (03/7/2017 -  9/7/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp liên thông  (01/7/2017 - 02/7/2017)xem lịch  

 + DS HL, HBS ĐIỀU DƯỠNG & KSNK

+ DanhSachThi - 2.7.2017-Lớp điều dưỡng

- Lịch thi tuần 50 (26/6/2017 - 02/7/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu tuần 50 (26/6/2017 -  02/7/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp liên thông  (24/6/2017 - 25/6/2017)xem lịch  

 + DS thi - kiểm nghiệm 2- 25.6

+ DS hl, hbs điều dưỡng 1

+ DS thi - dược học cổ truyền- 25.6

+ DS hl,hbs kỹ năng giao tiếp.

 Thời khóa biểu tuần 49 (19/6/2017 -  25/6/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp liên thông  (17/6/2017 - 18/6/2017)xem lịch  danh sách thi đính kèm

- Lịch thi tuần 48 (12/6/2017 - 18/6/2017)xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 48 (12/6/2017 -  18/6/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp liên thông  (10/6/2017 - 11/6/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu tuần 47 (5/6/2017 -  11/6/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp liên thông  (3/6/2017 - 4/6/2017)xem lịch  danh sách thi đính kèm

- Lịch thi tuần 46 (29/05/2017 - 4/6/2017)xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 46 (29/5/2017 -  4/6/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp liên thông  (27/5/2017 - 28/5/2017)xem lịch  

- Lịch thi tuần 45 (22/05/2017 - 28/5/2017)xem lịch

Thời khóa biểu tuần 45 (22/5/2017 -  28/5/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp liên thông  (20/5/2017 - 21/5/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu tuần 44 (15/5/2017 -  21/5/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp liên thông  (13/5/2017 - 14/5/2017)xem lịch    danh sách thi đính kèm

Thời khóa biểu tuần 43 (8/5/2017 - 14/5/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp liên thông  (6/5/2017 - 7/5/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu tuần 42 (01/5/2017 - 7/5/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu tuần 41 (24/4/2017 - 30/4/2017)xem lịch  

- Lịch thi tuần 40 (21/03/2017 - 22/4/2017)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (22/4/2017 - 23/4/2017)xem lịch danh sách thi

 Thời khóa biểu tuần 40 (17/4/2017 - 23/4/2017)xem lịch  

 Thời khóa biểu lớp liên thông  (15/04/2017 - 16/04/2017)xem lịch

Thời khóa biểu tuần 39 (10/4/2017 - 16/4/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp liên thông  (8/04/2017 - 09/04/2017)xem lịchDS học bổ sung

Thời khóa biểu tuần 38 (03/04/2017 - 9/4/2017)xem lịch  

Thời khóa biểu lớp liên thông  (01/04/2017 - 02/04/2017)xem lịchDanh sách thi    DS học bổ sung  

-Lịch thi tuần 37 (27/03/2017 - 02/4/2017)xem lịch 

 Thời khóa biểu tuần 37 (27/03/2017 - 02/4/2017)xem lịch  

 Thời khóa biểu lớp liên thông  (25/03/2017 - 26/03/2017)xem lịch

-Lịch thi tuần 36 (20/03/2017 - 26/03/2017)xem lịch danh sách

Thời khóa biểu tuần 36 (20/03/2017 - 26/03/2017)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (18/03/2017 - 19/03/2017)xem lịch

Thời khóa biểu tuần 35 (13/03/2017 - 19/03/2017)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (11/03/2017 - 12/03/2017)xem lịch

Thời khóa biểu tuần 34 (06/03/2017 - 11/03/2017)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (04/03/2017 - 05/03/2017)xem lịch >>danh sách<<

Thời khóa biểu tuần 33 (27/02/2017 - 05/03/2017)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (25/02/2017 - 26/02/2017)xem lịch

Thời khóa biểu tuần 32 (20/02/2017 - 26/02/2017)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (12/02/2017 - 19/02/2017)xem lịch

Thời khóa biểu tuần 31 (13/02/2017 - 19/02/2017)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (11/02/2017 - 12/02/2017)xem lịch

Thời khóa biểu tuần 30 (06/02/2017 - 12/02/2017)xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2(liên thông + chính quy) (04 - 05/02/2017) xem lịch  >>> danh sách <<<

Thời khóa biểu tuần 29 (30/01/2017 - 05/02/2017)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (04/02/2017 - 05/02/2017)xem lịch

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời khóa biểu lớp liên thông  (14/01/2017 - 15/01/2017)xem lịch    >>>danh sách 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (09/01/2017 - 15/01/2017) xem lịch  

 Thời khóa biểu tuần 26 (09/01/2017 - 15/01/2017)xem lịch

Thời khóa biểu lớp liên thông  (7/01/2017 - 8/01/2017)xem lịch 

 Thời khóa biểu tuần 25 (02/01/2016 - 08/02/2017)xem lịch

Thời khóa biểu lớp liên thông  (31/12/2016 - 1/1/2017)xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (26/12/2016 - 01/01/2017) xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 24 (26/12/2016 - 01/01/2017)xem lịch

 Thời khóa biểu lớp liên thông  (24/12/2016 - 25/12/2016)xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (19/12/2016 - 25/12/2016) xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 23 (19/12/2016 - 25/12/2016)xem lịch

Thời khóa biểu lớp liên thông  (17/12/2016 - 18/12/2016)xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (12/12/2016 - 18/12/2016) xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 22 (12/12/2016 - 18/12/2016)xem lịch

 Danh sách học GDTC lớp liên thông Cao đẳng và chính quy học thứ 7, chủ nhật (danh sách

Thời khóa biểu lớp liên thông  (10/12/2016 - 11/12/2016)xem lịch (danh sách thi

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (05/12/2016 - 11/12/2016) xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 21 (05/12/2016 - 11/12/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (03/12/2016 - 04/12/2016)xem lịch (danh sách thi)

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (28/11/2016 - 04/12/2016) xem lịch

Thời khóa biểu tuần 20 (28/11/2016 - 04/12/2016)xem lịch 

- TKB LIÊN THÔNG+ CHÍNH QUY DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG (tuần 19 - 26-27/11/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 16 (14/11/2016 - 20/11/2016)xem lịch 

 - Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (14/11/2016 - 20/11/2016) xem lịch

Thời khóa biểu lớp liên thông  (12/11/2016 - 13/11/2016)xem lịch (danh sách thi)

 Thời khóa biểu tuần 17 (07/11/2016 - 13/11/2016)xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (07/10/2016 - 13/11/2016) xem lịch

Thời khóa biểu lớp liên thông  (05/11/2016 - 06/11/2016)xem lịch 

 (Danh sách phòng thi  >>>tại đây)

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (31/10/2016 - 6/11/2016) xem lịch

Thời khóa biểu tuần 16 (31/10/2016 - 6/11/2016)xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (24/10/2016 - 30/10/2016) xem lịch

Thời khóa biểu lớp liên thông  (29/10/2016 - 30/10/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 15 (24/10/2016 - 30/10/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (22/10/2016 - 23/10/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 14 (17/10/2016 - 23/10/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (15/10/2016 - 16/10/2016)xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (10/10/2016 - 16/10/2016) xem lịch

 Ghi Chú: Danh sách phòng thi Dược Lý

>>>Phòng C2.5(L16DC2)

>>>Phòng HTC(L16DC2 + L16DC3+C14DCB + C15DCB + C16DCB)

>>>Phòng C2.4(L16ĐD2)

>>>Phòng HTL(L16ĐD2 + L16ĐD4 + C14ĐDB) 

Lưu ý: Những SV nhập học muộn chưa có điểm thành phần không thi môn này. Nếu thi không đủ điểm qua bắt buộc SV phải nộp tiền học lại môn Dược lý

 Thời khóa biểu tuần 13 (10/10/2016 - 16/10/2016)xem lịch 

 Thời khóa biểu lớp liên thông  (08/10/2016 - 09/10/2016)xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (03/10/2016 - 09/10/2016) xem lịch 

 Thời khóa biểu tuần 12 (03/10/2016 - 09/10/2016)xem lịch 

 Thời khóa biểu lớp liên thông  (01/10/2016 - 02/10/2016)xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (26/09/2016 - 02/10/2016) xem lịch

Thời khóa biểu tuần 11 (26/09/2016 - 02/10/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (24/09/2016 - 25/09/2016)xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (19/09/2016 - 25/09/2016) xem lịch

Thời khóa biểu tuần 10 (19/09/2016 - 25/09/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (17/09/2016 - 18/09/2016)xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (12/09/2016 - 18/09/2016) xem lịch

Thời khóa biểu tuần 09 (12/09/2016 - 18/09/2016)xem lịch 

- Dan sách nợ môn Đạo đức nghề nghiệp lớp liên thông chi tiết

Thời khóa biểu lớp liên thông  (10/09/2016 - 11/09/2016)xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (05/09/2016 - 11/09/2016) xem lịch

Thời khóa biểu tuần 08 (05/09/2016 - 211/09/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (27/08/2016 - 28/08/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 06 (22/08/2016 - 28/08/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (20/08/2016 - 21/08/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 05 (15/08/2016 - 21/08/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (13/08/2016 - 14/08/2016)xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (08/08/2016 - 14/08/2016) xem lịch

Thời khóa biểu tuần 04 (08/08/2016 - 14/08/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (06/08/2016 - 07/08/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 03 (01/08/2016 - 7/08/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (30/07/2016 - 31/07/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 02 (25/07/2016 - 31/07/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (23/07/2016 - 24/07/2016)xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (18/07/2016 - 22/07/2016) xem lịch

Thời khóa biểu tuần 01 (18/07/2016 - 26/07/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (16/07/2016 - 17/07/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (09/07/2016 - 10/07/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (02/07/2016 - 03/07/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (18/06/2016 - 19/06/2016)xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2-Tuần 49 (20/06/2016 - 26/06/2016) xem lịch

Thời khóa biểu tuần 49 (20/06/2016 - 26/06/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (18/06/2016 - 19/06/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 48 (13/06/2016 - 19/06/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (11/06/2016 - 12/06/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 47 (06/06/2016 - 12/06/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (04/06/2016 - 05/06/2016)xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2-Tuần 45 (23/05/2016 - 29/05/2016) xem lịch

Thời khóa biểu tuần 46 (30/05/2016 - 05/06/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (28/05/2016 - 29/05/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 45 (23/05/2016 - 29/05/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (21/05/2016 - 22/05/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 44 (16/05/2016 - 22/05/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (14/05/2016 - 15/05/2016)xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2-Tuần 43 (09/05/2016 - 15/05/2016) xem lịch

Thời khóa biểu tuần 43 (09/05/2016 - 15/05/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông  (07/05/2016 - 08/05/2016)xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 41(25/04/2016 - 01/05/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu lớp liên thông tuần 03 (23/04/2016 - 24/04/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 40(18/04/2016 - 24/04/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 39(11/04/2016 - 17/04/2016)  xem lịch 

- Thời khóa biểu lớp liên thông (09/04/2016 - 10/04/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 38(04/04/2016 - 10/04/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 35 (28/03/2016 - 03/04/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 34 (21/03/2016 - 27/03/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 33 (14/03/2016 - 20/03/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 32 (07/03/2016 - 13/03/2016)  xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 31 (29/02/2016 - 06/03/2016)  xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2-Tuần 30 (22/2-28/2/2016) xem lịch

Thời khóa biểu tuần 30 (22/02/2016 - 28/02/2016)  xem lịch

- Thời khóa biểu tuần 29 (15/01/2016 - 21/02/2016)  xem lịch     

 Thời khóa biểu tuần 27 (25/01/2016 - 01/02/2016)  xem lịch

 - Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2-Tuần 28 (25/1-01/2/2016) xem lịch

 - Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 học kỳ: I - năm học: 2015 - 2016 tuần  xem lịch

 - Thời khóa biểu tuần 27 (18/01/2016 - 24/01/2016)  xem lịch

Thời khóa biểu tuần 26 (11/01/2016 - 17/01/2016)  xem lịch

Thời khóa biểu tuần 25 (04/01/2016 - 10/01/2016)  xem lịch

Thời khóa biểu tuần 23 (21/12/2015 - 27/12/2015)  xem lịch

- Thời khóa biểu tuần 22 (14/12/2015 - 20/12/2015)  xem lịch

- Danh sách sinh viên thi lại  (2015-2016) xem lịch 

 - Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 ( Học kỳ: I - Năm học: 2015 - 2016) xem lịch 

 Thời khóa biểu tuần 21 (07/12/2015 - 13/12/2015)  xem lịch

Thời khóa biểu tuần 20 (30/11/2015 - 05/12/2015)  xem lịch

Thời khóa biểu tuần 19 (23/11/2015 - 28/11/2015)  xem lịch

Thời khóa biểu tuần 17 (09/11/2015 - 14/11/2015)  xem lịch

Thời khóa biểu tuần 16 (02/11/2015 - 07/11/2015)  xem lịch

Thời khóa biểu tuần 16 - VBPO (02/11/2015 - 07/11/2015)  xem lịch  danh sách SV kèm theo tại đây

Thời khóa biểu tuần 15 (26/10/2015 - 31/10/2015)  xem lịch

Thời khóa biểu tuần 14 (19/10/2015 - 24/10/2015)  xem lịch

Thời khóa biểu tuần 13 (12/10/2015 - 19/10/2015)  xem lịch

Thời khóa biểu tuần 12 (5/10/2015 - 11/10/2015)  xem lịch

- Thông báo bổ sung lịch học Tuần 11 cho ngành Giáo dục thể chất (CDA & CPD)  xem lịch

Thời khóa biểu tuần 11 (28/9/2015 - 4/10/2015)  xem lịch

- Thời khóa biểu tuần 10 (21/9/2015 - 27/09/2015)  xem lịch

- Thời khóa biểu tuần 09 (14/09/2015 - 20/09/2015)  xem lịch

- Thời khóa biểu tuần 08 (07/09/2015 - 13/09/2015)  xem lịch

- Thời khóa biểu tuần 06 (24/08/2015 - 30/08/2015)  xem lịch

- Thời khóa biểu tuần 05 (17/08/2015 - 23/08/2015)  xem lịch

- Thời khóa biểu tuần 04 (10/08/2015 - 16/08/2015)  xem lịch

- Thời khóa biểu tuần 03 (03/08/2015 - 09/08/2015)  xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 02 (27/7/2015 - 01/8/2015) NH 2014 - 2015 (có chỉnh sửa) xem lịch 

 - Thời khóa biểu tuần 01 (20/7/2015 - 25/7/2015) NH 2014 - 2015 (có chỉnh sửa) xem lịch 

 - Thời khóa biểu tuần 49 (22/6/2015 - 27/6/2015)  xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 48 (15/6/2015 - 20/6/2015)  xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 47 (8/6/2015 - 13/6/2015) xem lịch 

- Danh sách sinh viên học kỹ năng tư duy hiệu quả - khóa 14 (Sáng thứ 3 (02/6) và sáng thứ 5 (4/6/2015) xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 46 (01/6/2015 - 6/6/2015)  xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 45 (25/5/2015 - 30/5/2015)  xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 44 (18/5/2015 - 23/5/2015) (Có chỉnh sửa) xem lịch 

- Danh sách sinh viên học kỹ năng xây dựng hạnh phúc gia đình (Sáng thứ 2 21/5/2015) xem lịch 

-  Thời khóa biểu tuần 43 (11/5/2015 - 16/5/2015) xem lịch 

Thời khóa biểu tuần 42 (4/5/2015 - 9/5/2015) xem lịch 

 - Thời khóa biểu tuần 40 (20/04/2015 - 25/04/2015) (Có chỉnh sửa) xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 38 (06/04/2015 - 11/04/2015) xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 37 (30/03/2015 - 04/04/2015) xem lịch  

- Thời khóa biểu tuần 36 (23/03/2015 - 29/03/2015) xem lịch 

 - Thời khóa biểu tuần 35 (16/03/2015 - 22/03/2015) (có chỉnh sửa - sv khóa 14 liên hệ phòng đào tạo để xem lịch)  xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 34 (09/03/2015 - 14/03/2015)  xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 33 (02/03/2015 - 07/03/2015)  xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 32 (23/02/2015 - 28/02/2015)  xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 29 (02/02/2015 - 07/02/2015)  xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 28 (26/01/2015 - 31/01/2015) (có chỉnh sửa)  xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 27 (19/01/2015 -24/01/2015)  xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 26 (12/01/2015 -17/01/2015)  xem lịch 

 - Thời khóa biểu tuần 25 (05/01/2015 -11/01/2015)  xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 23 (22/12/2014 - 28/12/2014)  xem lịch

- Thời khóa biểu tuần 22 (15/12/2014 - 21/12/2014) (có chỉnh sửa) xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 21 (08/12/2014 - 14/12/2014) xem lịch 

 - Thời khóa biểu tuần 20 (01/12/2014 - 07/12/2014) xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 19 (24/11/2014 - 30/11/2014) xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 17 (10/11/2014 - 16/11/2014)  xem lịch

- Thời khóa biểu tuần 16 (03/11/2014 - 09/11/2014) xem lịch 

- lịch thực hành phòng máy tính toàn trường tuần 15 (27/10/2014 - 02/11/2014) xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 15 (27/10/2014 - 01/11/2014) xem lịch

- lịch thực hành phòng máy tính toàn trường (20/10/2014-26/10/2014) xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 14  (20/10/2014 - 26/10/2014)  xem lịch

 - lịch thực hành phòng máy tính toàn trường (13/10/2014-19/10/2014) xem lịch 

- Thời khóa biểu tuần 13  (13/10/2014 - 19/10/2014)  xem lịch

- thông báo lịch thi đợt 01 (lần 02) năm học 2014- 2015     xem lịch

(liên hệ giáo viên cố vấn để biết kết quả học tập, nộp lệ phí trước khi thi)

 - Thời khóa biểu tuần 12  (06/10/2014 - 12/10/2014)  xem lịch

- Thời khóa biểu tuần 11 khóa 14 (29/09/2014 - 05/10/2014)  xem lịch

- Thời khóa biểu tuần 11 khóa 12, 13 (29/09/2014 - 05/10/2014)  xem lịch

- danh sách và lịch học môn thể dục khóa 13      xem chi tiết  

- danh sách và lịch học môn thể dục khóa 14      xem chi tiết 

- Thời khóa biểu tuần 10 (22/09/2014 - 28/09/2014)   xem lịch

- Thời khóa biểu tuần 09 (15/09/2014 - 21/09/2014)   xem lịch

- Thời khóa biểu tuần 08 (08/09/2014 - 14/09/2014)   xem lịch  

- Thời khóa biểu tuần 07 (01/09/2014 - 07/09/2014)   xem lịch  

- Thời khóa biểu tuần 06 (25/08/2014 - 31/08/2014)   xem lịch

- Thời khóa biểu tuần 05 (18/08/2014 - 24/08/2014)   xem lịch  

- lịch thi đợt 01 năm học 2014-2015   xem lịch   

- Thời khóa biểu tuần 04 (11/08/2014 - 17/08/2014)   xem lịch  

 - danh sách học anh văn giao tiếp theo đăng ký xem danh sách

- Thời khóa biểu tuần 03 (04/08/2014 - 10/08/2014)   xem lịch  

- Thời khóa biểu tuần 02 (28/07/2014 - 03/08/2014)    xem lịch   (sinh viên chuyển sang giảng đường c  học)

- Thời khóa biểu tuần 01 (21/07/2014 - 27/07/2014)   xem lịch

Danh sách sinh viên thi lại đợt 3

năm học 2014-2015

Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2

Tuần 28 (25/1-01/2/2016)

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn