­­BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

***

Số: 280-KH/TĐTN-BTG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

             Đà Nẵng, ngày 16 tháng 2 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ” năm 2017

--------------------

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chương trình hành động số 22a CT/TĐTN – BTG, ngày 8/11/2015 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2020”, Ban Thường vụ Thành Đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW năm 2017; với các nội dung, cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

- Xác định một số nhiệm vụ cấp bách trong năm và đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện Chỉ thị 42- CT/TW.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự hào dân tộc, bồi đắp, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới giàu truyền thống yêu nước, có tâm trong, trí sáng, phấn đấu toàn diện trong quá trình học tập, rèn luyện, đóng góp vào quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Các nội dung công việc phải cụ thể, đề ra những giải pháp phù hợp với thực tiễn hiện nay, tránh hình thức. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Chỉ tiêu đến hết năm 2017

- Vận động 100% đoàn viên, thanh niên đăng ký rèn luyện, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- 100% các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc có các buổi sinh hoạt chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ”; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 42 với các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XVIII.

- 100 % các đơn vị trực thuộc xây dựng được bộ công cụ 6 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên; 100% Đoàn cấp quận, huyện và đoàn cơ sở sử dụng kênh phương tiện thông tin, đại chúng; có các hoạt động tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, website, fanpage, các trang mạng xã hội.

- Tổ chức được Hội nghị báo cáo viên cấp thành phố 1quý/1 lần, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố.

 

3. Nhiệm vụ, giải pháp:

3.1. Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên thành phố đến cơ sở.

- Kiện toàn lại toàn bộ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở; củng cố lại các tổ, đội, nhóm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, thanh niên thành phố. Đút rút những mô hình, kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.

- Nâng cao về chất lượng, kịp thời cập nhật thông tin thời sự, nắm chắc tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, bám sát định hướng, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trong năm công tác 2017 cho đội ngũ báo cáo viên; tăng cường công tác nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, liên tục, đặc biệt chú trọng đến các kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội, tiếp cận, truyền đạt thông tin kịp thời, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

3.2. Nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ.

- Trước nhiều thông tin đa dạng trên các phương tiện, truyền thông đại chúng, đặc biệt là sự tác động của nhiều thông tin sai trái, lệch chuẩn, các cấp bộ Đoàn thành phố cần ý thức rõ vai trò quan trọng hàng đầu của công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng. Biết cách chuyển hóa các vấn đề thời sự, các sự kiện, hiện tượng, trào lưu trong đời sống xã hội và thanh thiếu nhi thành những nội dung giáo dục mang ý nghĩa thiết thực để bồi dưỡng về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

- Bên cạnh các công tác tuyên truyền truyền thống như: Hội thi, hội nghị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... cần chú trọng đặc biệt đến công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội; bồi dưỡng kỹ năng phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội chủ chốt ở các cấp.

3.3. Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong tuổi trẻ thành phố.  

- Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XVIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2017-2022). Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả phong trào Xung kích - Đồng hành. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội Sinh viên thành phố triển khai tốt phong trào “Sinh viên 5 tốt”, Hội đồng Đội thành phố tiếp tục triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.

- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên gắn với các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước bằng nhiều hình thức phong phú như: diễn đàn, tọa đàm, ngày hội để bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

- Nghiên cứu, tìm tòi những mô hình mới thu hút, sáng tạo, vừa mang ý nghĩa giáo dục vừa phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường khả năng đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên vào tổ chức Đoàn – Hội – Đội.

3.4. Xây dựng môi trường giáo dục toàn diện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

          - Giáo dục tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào lịch sử quê hương: Nội dung giáo dục giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển đất nước, của thành phố.

- Giáo dục đạo đức, lối sống: Trước sự phân hóa tư tưởng sâu sắc của một bộ phận không nhỏ thanh niên chịu tác động của lối sống buông thả, thực dụng, vô cảm, cần có những thông điệp tuyên truyền đánh mạnh vào tâm lý giới trẻ. Đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc xây dựng hình mẫu thanh thiếu niên với lối sống đẹp, biết yêu thương, gắn bó với gia đình, bè bạn, xã hội, biết bảo vệ môi trường, xây dựng an toàn giao thông, phấn đấu vì lợi ích cộng đồng, tránh xa lối sống vô cảm, đặt biệt là nạn bạo hành học đường. Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Tuổi trẻ Đà Nẵng với văn hóa, văn minh đô thị”; gắn các nhiệm vụ công tác với chủ trương xây dựng thành phố  ”4 An” của Thành ủy Đà Nẵng.

- Giáo dục truyền thống văn hóa: Hiện nay, xuất hiện nhiều trào lưu văn hóa ngoại lai, tiêu cực liên quan đến ứng xử, nhận thức thẩm mỹ, hoàn toàn trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Cần có những biện pháp tuyên truyền trực quan hướng đến mục tiêu xây dựng con người trẻ “Hòa nhập nhưng không hòa tan”. Chủ động nắm thông tin, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hoá độc hại, thông tin sai trái tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thế hệ trẻ, nhất là qua các trang mạng xã hội, trang web phản động, đồi truỵ. Khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế và sản phẩm văn hoá hiện có.

3.5 Đẩy mạnh các hoạt động tập thể, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

- Các cấp bộ Đoàn cần thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng cho cán bộ Đoàn- Hội và ĐVTN cơ sở. Khuyến khích sự phát triển của các mô hình câu lạc bộ khởi nghiệp, kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tiếng Anh... Duy trì và nâng cao chất lượng các câu lạc bộ Kỹ năng truyền thống Đoàn - Hội. Tạo ra hệ thống các hoạt động ngoài giờ sôi nổi, bổ ích.

- Huy động lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố tiếp tục hưởng ứng hoạt động định kỳ “Sân chơi cuối tuần”. Đưa hoạt động này thực sự là sân chơi lành mạnh, bổ ích, phục vụ nhu cầu giải trí, văn nghệ của đoàn viên, thanh niên, thúc đẩy quảng bá, giao lưu văn hóa với du khách quốc tế và người dân địa phương.

- Tăng cường sử dụng các loại hình văn hóa, nghệ thuật, tổ chức các cuộc thi, hội diễn để tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ.Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật. Phát huy triệt để vai trò của các nhóm Tuyên truyền ca khúc cách mạng tại cơ sở. Tránh tổ chức mang tính hình thức, không đạt được hiệu quả truyền tải.

-  Đặc biệt quan tâm, tích cực kêu gọi lực lượng thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên yếu thế tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương. Góp phần hiệu quả vào công tác đoàn kết, tập hợp.

3.6 Tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ.

- Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp cùng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố. Khuyến khích các cấp bộ Đoàn cơ sở sáng tạo thêm nhiều mô hình phối hợp mới, mang tính kết hợp liên ngành, hướng đến hiệu quả cao nhất trong công tác giáo dục đoàn viên trên đa dạng các lĩnh vực: kiến thức kỹ năng chuyên môn, môi trường, an toàn giao thông, văn hóa - nghệ thuật- thể dục thể thao, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

- Tuyên tuyền sâu rộng trong Đoàn viên thanh niên thành phố về kênh chương trình Truyền hình thanh niên“Tuổi trẻ Đà Nẵng” được phát sóng định kỳ trên sóng DRT. Chủ động tiếp cận, cung cấp thông tin các gương thanh niên tiêu biểu, điển hình tiên tiến cho đội ngũ phóng viên, báo đài nhằm đạt hiệu quả tuyên truyền sâu rộng.

3.7Chú trọng công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên phù hợp với yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả của công tác phổ biến pháp luật. Tăng cường đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên cần được triển khai thường xuyên, thực chất, có kế hoạch, xác định kết quả rõ ràng.

4. Phương thức:

- Tăng cường giáo dục chính trị cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với sự tham gia phối hợp của gia đình, nhà trường, xã hội. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Đặt mục tiêu xây dựng hành động cách mạng là phương thức giáo dục trụ cột, lấy môi trường thực tiễn để bồi dưỡng, rèn luyện vun đắp những giá trị tốt đẹp cho đoàn viên, thanh niên.

- Đối với hệ thống báo cáo viên cơ sở, cần cập nhật nhiều phương thức tuyên truyền đa dạng. Bên cạnh tuyên truyền miệng là việc kết hợp hệ thống tranh ảnh, phương tiện trực quan. Sử dụng thuần thục các phương thức thống kê, điều tra xã hội học, nắm bắt được tâm lý lứa tuổi, hành vi. Kịp thời đấu tranh phê phán, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp thông qua các hình thức ca kịch, sân khấu hóa, tranh ảnh, tài liệu, cần chú ý đến hình thức tuyên truyền gián tiếp thông qua phương tiện Internet, Mạng xã hội để đạt độ phủ sóng rộng, hướng tới nhiều đối tượng. Xem Internet và Mạng xã hội là kênh tuyên truyền quan trọng để truyền tải đến giới trẻ trong tình hình hiện nay.

- Giáo dục tư tưởng thông qua hình thức nêu gương. Mỗi cán bộ Đoàn cơ sở phải là một tấm gương chuẩn mực trong tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong; đẩy mạnh phổ biến các gương sáng thanh niên tại địa phương và cộng đồng.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Thành Đoàn

- Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng giao Ban Tuyên giáo Thành Đoàn tham mưu kế hoạch, đôn đốc, theo dõi công tác tuyên truyền, triển khai việc thực hiện Chỉ thị 42 tại các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc.

- Đẩy mạnh các hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các đợt tuyên truyền chủ điểm; chủ động thông tin kịp thời, chất lượng, khách quan, có chiều sâu, rộng rãi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn thành phố về Chỉ thị 42 CT/TW.

- Vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực tham gia hoạt động của thành phố liên quan đến công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 42 CT/TW. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền bằng các bài viết, hình ảnh trực quan trên website và fanpage của Thành Đoàn.

5.2. Các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc

- Đẩy mạnh tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về Chỉ thị 42-CT/TW đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị.

-Trên cơ sở Kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương, đơn vị thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW trong năm 2017; cụ thể hóa các nội dung, giải pháp của Kế hoạch vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm.

- Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền có biện pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện Chỉ thị.

-Thường xuyên báo cáo với Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền Chỉ thị 42- CT/TW lồng ghép vào các báo cáo tháng, quý của đơn vị./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TWĐ;

- Ban TG TWĐ;

- Thành ủy Đà Nẵng;

- Ban TG Thành ủy (b/c);

- 39 đv;

- Lưu: VP, Ban TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

 

 

 

 

                      Trần Vũ Duy Mẫn

 
cu-khang

 

 

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng

download

 

 

Thực hiện phong trào công tác Đoàn năm 2016, chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016), vào chiều ngày 11/3/2016, các bạn Đoàn viên trường Cao đẳng Đức Trí đã được tham gia lớp “Tập huấn Cán bộ Đoàn năm 2016”

 

Nhằm chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016), vào sáng ngày 12/3/2016, Đoàn trường Cao đẳng Đức Trí đã tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh Niên năm 2016.

 

logo-sv5t1

   

KẾ HOẠCH

Triển khai Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” năm học 2015 - 2016

và bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” năm học 2014 – 2015

THỂ LỆ CUỘC THI “NỮ SINH VIÊN VIỆT NAM DUYÊN DÁNG 2015”

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y - DƯỢC VIỆT NAM

Địa chỉ: 116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng \ Điện thoại:  024 39 15 25 35 - 024 85 85 85 35 - 08 1515 6666

Văn phòng tuyển sinh tại Hà Nội: 40 Trần Cung, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Thống kê

Articles View Hits
579472