THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG                              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

***

                         Số: 68-KH/ĐTN                                    Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 KẾ HOẠCH

Triển khai Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” năm học 2015 - 2016

và bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” năm học 2014 – 2015

 

Thực hiện chương trình Công tác Đoàn trường Cao đẳng Đức Trí năm học 2015 – 2016; đồng thời tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

- Tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên tự giáo dục, tự rèn luyện, tự trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp; khắc phục những hạn chế, yếu kém của sinh viên; xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Cuộc vận động được triển khai tới toàn thể sinh viên và trở thành một danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên phấn đấu đạt được.

- Các hoạt động bình chọn “Sinh viên 5 tốt” được thực hiện định kỳ, công khai, dân chủ ở các Chi đoàn,Liên Chi đoàn và cấp Trường.

- Chỉ tiêu: 100% Liên Chi đoàn, chi đoàn triển khai tổ chức hiệu quả cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt".

II. ĐỐI TƯỢNG

- Triển khai phát động cho tất cả Sinh viên hệ chính quy thuộc năm thứ nhất, hai, ba.

- Tổ chức bình chọn, tuyên dương cho Sinh viên hệ chính quy thuộc năm thứ hai, ba.

III. NỘI DUNG:

Thực hiện theo hướng dẫn về việc triển khai, bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2014 – 2015.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường:

- Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng hướng dẫn triển khai đến các chi đoàn; sơ kết cuộc vận động vào cuối năm học, biểu dương khen thưởng những cá nhân và tập thể xuất sắc tham gia tốt cuộc vận động; sơ kết rút kinh nghiệm và định hướng cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” trong các năm tiếp theo.

- Nhận danh sách đăng ký, hồ sơ “Sinh viên 5 tốt” từ các liên chi đoàn, chi đoàn.

- Thành lập Hội đồng bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2014 - 2015.

2. Cấp Liên chi đoàn sinh viên Khoa, Chi đoàn:

2.1. Liên Chi đoàn sinh viên Khoa:

- Trên cơ sở hướng dẫn của BCH Đoàn trường, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

- Tùy vào điều kiện tại đơn vị mình, các chi đoàn điều chỉnh tiêu chuẩn của các tiêu chí đánh giá cho phù hợp, sau đó tiến hành tuyên dương các gương “Sinh viên 5 tốt” cấp Khoa.

- Tổng hợp danh sách đăng ký danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2014-2015, gửi lên BCH Đoàn trường.

- Tổng hợp hồ sơ từ các Chi đoàn, kiểm tra hồ sơ, xác nhận và gửi về cho BCH Đoàn trường.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kiến nghị với BCH Đoàn trường tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

2.2. Chi đoàn

- Cụ thể hóa kế hoạch của BCH Đoàn trường, triển khai đến toàn thể sinh viên làm hồ sơ “Sinh viên 5 tốt”.

- Tổ chức cho sinh viên đăng ký thực hiện, có biện pháp theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện. Tổ chức bình chọn và giới thiệu những điển hình “Sinh viên 5 tốt” để Hội sinh viên cấp trên tuyên dương.

- Đề xuất khen thưởng đối với các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.

 V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Tháng 10/2015: Xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn đến các Liên chi đoàn, Chi đoàn thực hiện.

- Tháng 11/2015:

+ Thành lập hội đồng bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”  các cấp năm học 2012-2013; Căn cứ bình chọn của các Chi đoàn, Liên chi đoàn sinh viên Khoa; tổ chức xét chọn và công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Khoa, cấp Trường các hồ sơ đạt chuẩn.

+ Hội đồng bình chọn cấp trường họp và bình chọn các cá nhân xuất sắc, xét công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường. Sơ kết, điều chỉnh, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá “Sinh viên 5 tốt” trong những năm học tiếp theo.

+ Đề cử các cá nhân được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường với Hội Sinh viên Đà Nẵng.

- Tháng 01/2016: Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” các cấp.

Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” là chủ trương lớn của Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Chấp hành Đoàn trường đề nghị các liên chi đoàn, chi đoàn nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai, thực hiện.

  

   Nơi nhận:

-   Chi bộ (b/c);

-   Thành đoàn (b/c);

-   Ban Giám hiệu (b/c);

-   BCH Đoàn trường;

-   Các chi đoàn, liên chi đoàn;

-   Lưu VP.

      

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

P. BÍ THƯ

 

 

 

Trần Ngọc Quỳnh Anh

                                                                                                           

                                   

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn