Tin tức sự kiện
  • Tin nhà trường
  • Tin đoàn thanh niên
  • Tin hoạt động
Đào tạo
  • Tin tức giáo dục

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2016
STT Họ và Tên Ngày sinh Ngành
1 Dương Minh Thành 25/7/1997 CNKT Điện - Điện tử
2 Dương Thị Tiến 22/10/1998 CNKT Môi Trường
3 Đinh Thị Diệu Thu 22/9/1998 Giáo dục thể chất
4 Đinh Thị Hoét 9/10/1998 Giáo dục thể chất
5 Đinh Hồng  Phi   Giáo dục thể chất
6 Đinh Văn Lành 4/12/1985 Giáo dục thể chất
7 Đinh Văn  Liên 1/12/1998 CNKT Môi Trường
8 Đinh Văn  Anh 15/5/1998 CN Sinh học
9 Đinh Văn  2/3/1996 Công nghệ thông tin
10 Đinh Văn Tùng 20/8/1998 CN Sinh học
11 Đinh Văn Thang 17/10/1998 CN Sinh học
12 Đinh Văn Thớp 2/22/1995 CN Sinh học
13 Đinh Văn Thanh 4/2/1996 Công nghệ MT
14 Hồ Thị  Út 5/10/1997 Công nghệ KT công trình XD
15 Cao Thanh Thường 6/2/1998 CNKT Điện - Điện tử
16 Cao Văn  Ngọc 12/20/1997 Công nghệ KT công trình XD
17 Bùi Xuân  Vương 8/20/1997 Công nghệ KT công trình XD
18 Cao Quốc  Cường 10/1/1997 Kế toán
19 Đinh Văn  Viên 1/15/1998 Tài chính ngân hàng
20 Đinh Thị  Lệ 6/1/1998 Kế toán
21 Đoàn Thị  Phương 7/24/1998 CNKT Môi Trường
22 Huỳnh Tấn  Ca 3/17/1998 CNKT Môi Trường
23 Huỳnh Tấn  Hưng 02/07/1997 Công nghệ thông tin
24 Đinh Thị Bích Liên 14/11/1998 Tài chính ngân hàng
25 Lê Thị Phương 27/10/1998 Tài chính ngân hàng
26 Đinh Thị Trúc  Ly 20/01/1988 Tài chính ngân hàng
27 Đinh Văn Tùng 06/06/1998 Tài chính ngân hàng
28 Đinh Văn Thông 5/30/1997 Du lịch
29 Nguyễn Thị Kim Loan 5/2/1997 Công nghệ KT công trình XD
30 Hồ Văn  Mặc 4/24/1989 Kế toán
31 Hồ Văn  11/1/1997 Quản trị kinh doanh 
32 Hồ Xuân  Chương 3/18/1998 Công nghệ KT công trình XD
33 Hồ Xuân  3/9/1998 Công nghệ KT công trình XD
34 Huỳnh Văn Quốc  Huynh 11/10/1998 CNKT Điện - Điện tử
35 Huỳnh Văn  Trương 6/5/1998 Quản trị kinh doanh
36 Lê Thị Thiên  Ca 8/11/1997 CN Sinh học
37 Lê Thị Thu Phượng 12/26/1998 CNKT Điện - Điện tử
38 Lê Thị Thu Sương 7/9/1998 Tài chính ngân hàng
39 Lê Thị Thu Thủy 5/22/1998 Quản trị kinh doanh
40 Ngô Thị Hà  Mỹ 4/12/1997 Giáo dục thể chất
41 Ngô Thị  Ly 10/2/1998 CNKT Điện - Điện tử
42 Ngô Thị Thanh  Hằng 5/5/1997 Giáo dục thể chất
43 Ngô Thị Thùy  Linh 1/2/1998 Giáo dục thể chất
44 Ngô Thị  Vân 7/25/1997 CN Sinh học
45 Nguyễn Đăng Tùng 9/11/1998 CNKT Điện - Điện tử
46 Nguyễn Hoàng  Chương 3/11/1998 Công nghệ thông tin
47 Nguyễn Hồng  Vỹ 7/2/1998 CN Sinh học
48 Lê Thị  Thức 7/8/1998 Công nghệ thông tin
49 Nguyễn Hữu  Lưu 3/4/1998 Giáo dục thể chất
50 Nguyễn Quang  Hợp 01/5/1998 Kế toán
51 Nguyễn Nhật  Trung 29/4/1997 Công nghệ KT công trình XD
52 Nguyễn Ngọc Lâm 12/19/1998 CNKT Môi Trường
53 Nguyễn Ngọc Nghĩa 10/5/1998 Công nghệ KT công trình XD
54 Nguyễn Ngọc  Phương 1/6/1996 CNKT Môi Trường
55 Lê Thị Thúy Vi 4/8/1998 CNKT Điện - Điện tử
56 Lê Thị Thương 10/10/1998 Giáo dục thể chất
57 Nguyễn Ngọc  Lâm 2/10/1998 CNKT Môi Trường
58 Nguyễn Ngọc Thạch 10/8/1998 Giáo dục thể chất
59 Nguyễn Nhật Trung 4/29/1997 Công nghệ KT công trình XD
60 Lê Trung  Lợi 9/26/1997 CN Sinh học
61 Lê Trung  Việt 9/14/1998 Công nghệ thông tin
62 Lê Văn Chì 9/12/1998 Quản trị kinh doanh
63 Nguyễn Quang  Hợp 5/1/1998 Kế toán
64 Lê Thị  Viễn 11/20/1997 CNKT Môi Trường
65 Lê Thị Yến Ly 7/18/1998 CNKT Môi Trường
66 BH NƯỚCH  Triêm 4/19/1998 Kế toán
67 Vỏ Quốc Việt 3/5/1998 Quản trị kinh doanh
68 Võ Thanh  Ny 9/18/1998 Quản trị kinh doanh
69 Võ Thành Trung 3/5/1998 Công nghệ thông tin
70 Võ Thành Đạt 1/1/1998 CN Sinh học
71 Võ Hoài  Thương 8/4/1998 CNKT Điện - Điện tử
72 Võ Hoàng  Đức 6/28/1998 Giáo dục thể chất
73 LƯƠNG VĂN HẢO 2/9/1998 Công nghệ thông tin
74 LƯƠNG VĂN NGHĨA 9/13/1998 Giáo dục thể chất
75 NGUYỄN THỊ THẢO  12/13/1998 Công nghệ thông tin
76 NGUYỄN THỊ THANH SƯƠNG 3/22/1998 Du lịch
77 HUỲNH THỊ THANH HƯƠNG 2/16/1998 Kế toán
78 VÕ THỊ HIẾU 6/25/1998 CNKT Điện - Điện tử
79 TRẪN VIẾT THIỆN 1/24/1998 CNKT Điện - Điện tử
80 TRẪN ĐÌNH THỈNH 10/2/1998 Công nghệ thông tin
81 HỒ VĂN UYÊN   Giáo dục thể chất
82 ĐINH THỊ  TRINH 11/18/1998 Giáo dục thể chất
83 Võ Thị Chí Đang 1/9/1998 Công nghệ thông tin
84 Võ Thành Vương 7/25/1998 Công nghệ thông tin
85 Huỳnh Thị Anh Trà 9/28/1998 Điều Dưỡng
86 Huỳnh Thiên  Bảo 11/21/1998 Tài chính ngân hàng
87 Lê Thùy  Linh 15/3/1998 Du lịch
88 Hồ Thị  Siêu 7/6/1998 Giáo dục thể chất
89 Hồ Thị  Hạnh 12/6/1998 Giáo dục thể chất
90 Nguyễn Ngọc  Min 6/19/1996 CN KT Môi Trường
91 Huỳnh Thị Kim Tin 3/20/1998 CN Sinh học
92 Alăng  Đêm 9/7/1997 Công nghệ KT Điện- điện tử
93 A Viết  Đào 2/23/1998 Giáo dục thể chất
94 BHLING  ÚC 4/16/1998 CN Sinh học
95 Nguyễn Thị Mỹ Tinh 4/24/1998 CN Sinh học
96 Đinh Thị Sao   Giáo dục thể chất
97 Đinh Văn  20/9/1998 Du lịch
98 Võ Quốc  Thịnh 3/6/1998 CN KT Điện tử
99 Nguyễn Văn Quý 3/25/1997 CN KT Điện tử
100 Nguyễn Thanh Quý 12/26/1998 Quản trị kinh doanh
101 Phan Thành Nhân 7/25/1997 CN KT Điện tử
102 Võ Thị Lai 9/21/1996 Công nghệ KT công trình XD
103 Võ Thị Minh  Hạnh 11/11/1998 Du lịch
104 Nguyễn Hữu  Tân 2/22/1997 Công nghệ KT công trình XD
105 Nguyễn Quốc  Nghĩa 5/17/1996 Giáo dục thể chất
106 Lê Triều  Vỹ 3/19/1996 Du lịch
107 Hứa Thị Trang 7/13/1998 Tài chính ngân hàng
108 Hồ Thị  Thảo  4/25/1997 Quản trị kinh doanh
109 Ngô văn Sơn 5/7/1998 CN KT Điện tử
110 Lê Thị Bích  Ly 6/17/1998 Du lịch
111 Mạc Phong Lĩnh 2/2/1998 CN KT Điện tử
112 Đặng Thị  Hậu 4/30/1998 Kế toán
113 Lê Duy  Tín 8/19/1997 Giáo dục thể chất
114 Rơ Zâm Thị Nhung 11/4/1997 CN KT Điện tử
115 Lê Hữu  Quân 11/9/1998 Quản trị kinh doanh
116 Đinh Văn  Thành 5/20/1997 CNKT Điện - Điện tử
117 Phan Thị Thu Thảo 7/8/1998 CNKT Môi Trường
118 Hồ Văn  Xeng 3/6/1996 Giáo dục thể chất
119 Nguyễn Thuận  Hòa 5/5/1998 Giáo dục thể chất
120 Hà Thị  Tươi 5/2/1998 Giáo dục thể chất
121 Brôl Khẩn 5/18/1998 Giáo dục thể chất
122 Trần Ngọc Hưng 2/26/1996 CNKT Môi Trường
123 Bnướch Tượng 4/15/1998 CN Sinh học
124 Hồ Văn  Bình 12/7/1998 Công nghệ thông tin
125 Hồ Thị  Cải 1/1/1998 CN Sinh học
126 Hồ Thị  Hoa 12/10/1997 CN Sinh học
127 Hồ Thị  Lương 1/1/1998 CN Sinh học
128 Hồ Thị  Ngặc 7/1/1998 Công nghệ MT
129 Phạm Thị Huỳnh  Như 10/10/1997 Công nghệ KT công trình XD
130 Nguyễn Thị Bích Trinh 3/26/1998 CNKT Điện - Điện tử
131 Võ Ngọc Anh Thư 3/12/1998 Công nghệ KT công trình XD
132 Huỳnh Thị Lành 5/18/1998 Công nghệ KT công trình XD
133 Trương Thị Hoàng Ly 2/8/1998 Kế toán
134 Nguyễn Thị Ái Chi 5/22/1998 Tài chính ngân hàng
135 Trần Thành Việt 6/4/1998 Kế toán
136 Nguyễn Thị  Diệu Hiền 7/7/1998 CNKT Môi Trường
137 Nguyễn Thành Hải 10/1/1997 CNKT Môi Trường
138 Lê Thị Xâm 8/8/1998 Công nghệ thông tin
139 Đinh Văn Nhân 4/15/1998 Tài chính ngân hàng
140 Đinh Thị Xiên 7/4/1998 Tài chính ngân hàng
141 Coor Thang 11/9/1998 Tài chính ngân hàng
142 Hiên Nàng 4/4/1997 Tài chính ngân hàng
143 Zoãn  Nhiếp 2/12/1996 Du lịch
144 H'  Bét 2/16/1996 Công nghệ KT công trình XD
145 Huỳnh Thị Lành 5/15/1998 Kế toán
146 Hồ Thị Mỹ Tuyền 6/11/1998 Quản trị kinh doanh 
147 Hồ Đăng  Nhạt 6/1/1998 CNKT Điện - Điện tử
148 Huỳnh Vương Hùng 2/22/1997 CNKT Môi Trường
149 Nguyễn Thanh Tỉnh 5/20/1998 Giáo dục thể chất
150 Trần Văn Thưởng 10/6/1998 Giáo dục thể chất
151 Võ Thị Hải Yến 9/17/1998 Giáo dục thể chất
152 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 1/1/1998 Giáo dục thể chất
153 Ploong Thị Lý Oanh   CNKT Môi Trường
154 Đăng Quang To 10/30/1998 CN Sinh học
155 Hiên  Khiếm 10/14/1998 Công nghệ thông tin
156 ZơRâm Đức Hoàng 9/27/1998 CN Sinh học
157 Bờ Ling Bớ 5/19/1997 CN Sinh học
158 BờRôL Thị 1/26/1998 CN Sinh học
159 ZơRâm Thị Thúy Vi 8/6/1998 Công nghệ MT
160 A Lăng Thành 7/4/1997 Công nghệ KT công trình XD
161 ALăng Thị Quy 10/5/1998 CNKT Điện - Điện tử
162 Lê Thị Kiều Thương 6/17/1998 Công nghệ KT công trình XD
163 Võ Minh Truyền 1/2/1998 Công nghệ KT công trình XD
164 Nguyễn Đức Trọng 12/5/1998 Kế toán
165 Nguyễn Lý Nhật 10/27/1998 Tài chính ngân hàng
166 Vũ Thành  Danh 3/3/1997 Kế toán
167 Vy Thanh Nga 1/1/1998 CNKT Môi Trường
168 Vy Văn Đô 8/19/1998 CNKT Môi Trường
169 ZơRâm Thị  Dìu 9/13/1998 Công nghệ thông tin
170 ZơRâm  Xiết 5/9/1998 Tài chính ngân hàng
171 Arất  Liêng 10/2/1998 Tài chính ngân hàng
172 ZơRâm Thị  Điệm 9/5/1998 Tài chính ngân hàng
173 ZơRâm  Nhiah 9/10/1998 Tài chính ngân hàng
174 Ploong Thị Uyên 10/10/1998 Du lịch
175 ZơRâm  Điện 4/21/1998 Công nghệ KT công trình XD
176 Phạm Quốc  Vỹ 3/20/1998 Kế toán
177 Võ Đình Tra 6/18/1998 Quản trị kinh doanh 
178 Nguyễn Tấn Thiên Phúc 9/15/1998 Điện- điện tử
179 Trần Hoàng  Khang 6/5/1998 QTKD
180 Đình  Khương 5/17/1998 Công nghệ thông tin
181 Lê Văn Hậu 10/18/1998 CNTT
182 Đặng  1/1/1997 Điện
183 Võ Thị Hoàng  Duyên 7/29/1998 CNKT Điện - Điện tử
184 Phan Thanh Phúc 12/30/1997 CNKT Môi Trường
185 Ngô Thị Ly 2/17/1998 Giáo dục thể chất
186 Trương Đức Huy 5/15/1997 Giáo dục thể chất
187 Tơ Ngôl Phước 5/29/1998 Giáo dục thể chất
188 A Lăng Ngon 1/5/1998 Giáo dục thể chất
189 Điểu Đông 8/7/1997 CNKT Môi Trường
190 Thị  Yang 3/11/1998 CN Sinh học
191 H' Ru Ya 8/16/1997 Công nghệ thông tin
192 Phạm Văn Quang 10/8/1997 CN Sinh học
193 Phạm Thị Ngọc  Trâm 6/14/1998 CN Sinh học
194 Đặng Thị Thu  Hương 9/4/1998 CN Sinh học
195 Phan Thị  Nguyệt 12/10/1998 Công nghệ MT
196 Hồ Thị Thanh  Mai 12/27/1998 Công nghệ KT công trình XD
197 Nguyễn Thị Ánh  Hồng 6/30/1998 CNKT Điện - Điện tử
198 Đỗ Thị Thu Hồng 6/7/1998 Công nghệ KT công trình XD
199 Hồ Thị Keo 11/22/1984 Công nghệ KT công trình XD
200 Phạm Anh Tùng 10/10/1998 Kế toán
201 Trần Thị Thanh Thủy 5/16/1998 Tài chính ngân hàng
202 Hoàng Thị Mỹ Duyên 5/19/1998 Kế toán
203 Nguyễn Xuân 4/19/1998 CNKT Môi Trường
204 Hoàng Minh Hải 1/30/1997 CNKT Môi Trường
205 Hoàng Thị 5/1/1998 Công nghệ thông tin
206 Phạm Thị Kiều Sương 5/21/1998 Tài chính ngân hàng
207 Hoàng Phú  Quân 8/3/1998 Tài chính ngân hàng
208 Nguyễn Duy Thanh 2/4/1998 Tài chính ngân hàng
209 Ngô Thị Ngọc Diệp 8/26/1998 Tài chính ngân hàng
210 Phan Văn My My 20/81998 Du lịch
211 Điểu Đông 8/7/1997 Công nghệ KT công trình XD
212 Thị  Yang 3/11/1998 Kế toán
213 H' Ru Ya 8/16/1997 Quản trị kinh doanh 
214 Phạm Văn Quang 10/8/1997 Kế toán
215 Trương Văn Anh 5/30/1998 Điện- điện tử
216 Hồ Bá Trịnh 8/3/1998 GDTC
217 Trần Văn  Duy 4/20/1998 Công nghệ thông tin
218 Lê Công  Tuấn 10/30/1996 CNKT Điện - Điện tử
219 Phạm Văn Bằng 3/9/1998 CNKT Môi Trường
220 Trương Công Thọ 12/22/1997 Giáo dục thể chất
221 Trần Văn  Khoa 8/14/1996 Giáo dục thể chất
222 Lê Công  Tuấn 8/4/1997 Giáo dục thể chất
223 Châu Ngọc  Khanh 7/25/1998 Giáo dục thể chất
224 Thái Việt  Tuấn 10/24/1998 CNKT Môi Trường
225 Nguyễn Văn Quốc 1/2/1997 CN Sinh học
226 Nguyễn Phước  Lam 9/17/1998 Công nghệ thông tin
227 Đào Xuân Nam 5/27/1998 CN Sinh học
228 Nguyễn Hữu Đại 12/8/1997 CN Sinh học
229 Nguyễn Văn  An 12/22/1998 CN Sinh học
230 Lê Văn  Hiến 6/21/1997 Công nghệ MT
231 Võ Thị Kiều  Oanh 7/8/1998 Công nghệ KT công trình XD
232 Lê Công Bằng 4/24/1997 CNKT Điện - Điện tử
233 Nguyễn Thị Lệ Thu 2/1/1998 Công nghệ KT công trình XD
234 Hồ Xuân  Tường 5/15/1997 Công nghệ KT công trình XD
235 Nguyễn Thị Ngọc  Châu 11/26/1997 Kế toán
236 Lê Quốc Đại 12/30/1997 Tài chính ngân hàng
237 Võ Văn 1/2/1998 Kế toán
238 Nguyễn Thị Quỳnh  Như 4/21/1998 CNKT Môi Trường
239 Phạm Quốc  Dũng 10/22/1998 CNKT Môi Trường
240 Nguyễn Thành  Quang 10/8/1998 Công nghệ thông tin
241 Trần Duy Quốc 6/6/1998 Tài chính ngân hàng
242 Lê Thanh Kim Phụng 12/23/1998 Tài chính ngân hàng
243 Hồ Thị  5/19/1998 Tài chính ngân hàng
244 Trần Thị  Duyên 10/10/1998 Tài chính ngân hàng
245 Nguyễn Văn  Dân 1/5/1997 Du lịch
246 Hồ Thị  Lam 3/26/1998 Công nghệ KT công trình XD
247 Trần Thị  Phương 6/3/1993 Kế toán
248 Phan Thị  Thanh 12/1/1998 Quản trị kinh doanh 
249 Đinh  Thiết 10/2/1997 Quản trị kinh doanh 
250 Đinh Sơn 11/28/1997 CNKT Điện - Điện tử
251 Đinh Văn  Nghị 6/16/1998 Công nghệ KT công trình XD
252 Đinh Thị  Oác 6/21/1998 Công nghệ KT công trình XD
253 Nguyễn Thị Kim Yến 9/7/1998 Kế toán
254 Hồ Thị Mỹ Hảo 3/28/1998 Tài chính ngân hàng
255 Lê Hồng Núi 3/13/1997 Kế toán
256 Hồ Xuân  Dần 12/24/1996 CNKT Môi Trường
257 H'  GRUM 4/24/1996 CNKT Môi Trường
258 Phan Thị  Hà  Thanh 8/28/1997 Công nghệ thông tin
259 Nguyễn Văn Hùng 10/19/1998 Tài chính ngân hàng
260 Nguyễn Thị Doan 3/1/1998 Tài chính ngân hàng
261 Đinh Đức Thiện 6/14/1996 Tài chính ngân hàng
262 Lê Thị Hiền Lương 7/3/1997 Tài chính ngân hàng
263 Hoàng Ngọc Anh 4/9/1996 Du lịch
264 Trần Anh Tuấn 9/26/1998 Công nghệ KT công trình XD
265 Đinh Thị Hồng Trinh 5/24/1998 Kế toán
266 Trần Thái San 3/10/1998 Quản trị kinh doanh 
267 Nguyễn Văn Liêm 2/23/1998 CNKT Điện - Điện tử
268 Cao Trường Phi 12/30/1998 CNKT Môi Trường
269 Ngọc Văn  Đen 5/15/1997 Giáo dục thể chất
270 Phan Thanh  Cầm 12/1/1997 Giáo dục thể chất
271 Hà Nhật Hoàng 2/22/1998 Giáo dục thể chất
272 Nguyễn Thị Ái  Nhi 4/11/1998 Giáo dục thể chất
273 Phạm Thị Thanh 6/21/1998 CNKT Môi Trường
274 Trần Thị Phượng 10/6/1998 CN Sinh học
275 Trương Thị Mỹ  Nhung 12/9/1998 Công nghệ thông tin
276 Phạm Thị Thy  Khoa 10/1/1998 CN Sinh học
277 Đặng Tiến Danh 6/9/1998 CN Sinh học
278 Lê Tuấn 2/8/1998 CN Sinh học
279 Nguyễn Thành Khương 12/28/1998 Công nghệ MT
280 Nguyễn Thị Xuân 5/25/1998 Công nghệ KT công trình XD
281 A Lăng Đệ 2/10/1996 CNKT Điện - Điện tử
282 Hôih Thị Kiều 8/16/1998 Công nghệ KT công trình XD
283 Ata Quỳnh 7/31/1998 Công nghệ KT công trình XD
284 A Lăng Thị Thanh Thúy 11/11/1998 Kế toán
285 Nguyễn Hữu Thiện 7/5/1998 Tài chính ngân hàng
286 Nguyễn Thị Bích Chi 8/25/1998 Kế toán
287 Trịnh Thị Đỗ  Quyên 8/13/1997 CNKT Môi Trường
288 Trần Quang  Phục 1/12/1998 CNKT Môi Trường
289 Lê Anh Thư 8/14/1998 Công nghệ thông tin
290 Trần Hoài Nam 6/12/1998 Tài chính ngân hàng
291 Đỗ Chí Duy  Khanh 9/4/1998 Tài chính ngân hàng
292 Lý Ngọc Thịnh 6/17/1998 Tài chính ngân hàng
293 Trang Văn Đức  Duy 4/22/1998 Tài chính ngân hàng
294 Nguyễn Thị Kim Trinh 11/27/1998 Du lịch
295 Trần Văn Tăm 12/5/1997 Công nghệ KT công trình XD
296 Hồ  Văn  Hôn 4/24/1998 Kế toán
297 Lê Thị Hà Lia 10/23/1998 Quản trị kinh doanh 
298 Hồ Thị Hương 9/20/1998 Điện- điện tử
299 Trần Vũ Hải 2/16/1998 QTKD
300 Cao Văn  Hùng 9/9/1998 Công nghệ thông tin
301 Hà Thị Khánh Huyền 10/5/1998 CNTT
302 Hoàng Văn Phong 8/25/1998 Điện
303 Trương Văn Tuấn 2/23/1998 CNKT Điện - Điện tử
304 Trần Mạnh Cường 12/27/1997 CNKT Môi Trường
305 Bùi Thị Hiền 8/29/1998 Giáo dục thể chất
306 Nguyễn Thị Thùy Lương 7/25/1998 Giáo dục thể chất
307 Lê Hoài Nam 3/9/1998 Giáo dục thể chất
308 Nguyễn Thị Tâm 9/19/1998 Giáo dục thể chất
309 Đinh Bảo Duy 9/27/1998 CNKT Môi Trường
310 Nguyễn Văn Hợp 6/8/1998 CN Sinh học
311 Hồ Thị  Hứa 5/3/1998 Công nghệ thông tin
312 Đinh Thị  Nga 6/10/1998 CN Sinh học
313 Nguyễn Thị Duyên 4/15/1998 CN Sinh học
314 Nguyễn Thị Huyền Trâm 8/25/1998 CN Sinh học
315 Nguyễn Quốc  Dũng 10/24/1998 Công nghệ MT
316 Lê Thị Thu Uyên 1/20/1998 Công nghệ KT công trình XD
317 Đỗ Thanh  Luyện 2/24/1998 CNKT Điện - Điện tử
318 Trần Thị  Li 11/28/1998 Công nghệ KT công trình XD
319 Nguyễn Hùng Vương 5/2/1998 Công nghệ KT công trình XD
320 Trần Quốc Mạnh 10/25/1997 Kế toán
321 Nguyễn Thị Thu  Phương 6/28/1998 Tài chính ngân hàng
322 Bùi Thị Mỹ Duyên 8/14/1998 Kế toán
323 Đinh Thị Ánh Nguyệt 4/20/1998 CNKT Môi Trường
324 Đinh Tiến Anh 11/14/1998 CNKT Môi Trường
325 Cao Thị Dung 4/23/1998 Công nghệ thông tin
326 Đinh Xuân Lãm 10/25/1997 Tài chính ngân hàng
327 Đinh Thị Trà My 12/11/1998 Tài chính ngân hàng
328 Đinh Minh Tân 5/10/1998 Tài chính ngân hàng
329 Trương Thị Huyền Trang 6/9/1998 Tài chính ngân hàng
330 Nguyễn Thị Hòa 1/12/1998 Du lịch
331 Hồ Thị Pốt 3/27/1998 Công nghệ KT công trình XD
332 Hồ Thị Bích  Trâm 10/16/1998 Kế toán
333 Lê Thị  Tring 11/25/1998 Quản trị kinh doanh 
334 Hồ Thị Đía 3/18/1997 Kế toán
335 A King Lỗ 1/3/1996 Điện- điện tử
336 Hồ Thị  Mỹ 6/3/1998 GDTC
337 Hồ Thị Mít 1/15/1998 Công nghệ thông tin
338 Vương Thị Ngọc Ánh 5/14/1998 CNKT Điện - Điện tử
339 Nguyễn Văn  Quân 6/7/1996 CNKT Môi Trường
340 Hoàng Duy  Quang 6/25/1997 Giáo dục thể chất
341 Rơ Mah Mul 7/16/1994 Giáo dục thể chất
342 A Lăng Thị Loan 1/9/1998 Giáo dục thể chất
343 Rcom  Đái 2/28/1996 Giáo dục thể chất
344 Rmah  Hlũch 10/10/1997 CNKT Môi Trường
345 Nguyễn Hoàng Anh   Tuấn 10/12/1997 CN Sinh học
346 Nguyễn Thị Thúy Vy 6/16/1997 Công nghệ thông tin
347 Nguyễn Ngọc  Văn 2/21/1996 CN Sinh học
348 Hồ Công  10/25/1997 CN Sinh học
349 Trần Tiến  Thành 5/14/1998 CN Sinh học
350 Phan Văn Trường Sơn 9/12/1998 Công nghệ MT
351 Hồ Xuân  Tống 10/19/1998 Công nghệ KT công trình XD
352 Đinh Hồng Lĩnh 3/14/1997 CNKT Điện - Điện tử
353 Đinh Minh  Ngọc 11/9/1998 Công nghệ KT công trình XD
354 Đinh Thị Hoài Nhung 1/4/1998 Công nghệ KT công trình XD
355 Đinh Thị Kim Anh 8/6/1998 Kế toán
356 Đinh Thị Lan  Sương 7/27/1996 Tài chính ngân hàng
357 Cao Đình  Thanh 9/3/1998 Kế toán
358 Trương Thị Thương 10/20/1998 CNKT Môi Trường
359 Đinh Minh Thử 2/22/1998 CNKT Môi Trường
360 Nguyễn Thị Thùy Đa 10/25/1998 Công nghệ thông tin
361 Bùi Văn  Hướng 3/21/1998 Tài chính ngân hàng
362 Kim Thị Giang 1/10/1998 Tài chính ngân hàng
363 Đinh Thị  Hình 6/10/1996 Tài chính ngân hàng
364 H'Chi  BKRông 8/20/1998 Tài chính ngân hàng
365 Hồ Thị Hậu 6/2/1997 Du lịch
366 Pi Lúc Hùng 11/30/1996 Công nghệ KT công trình XD
367 A Viết Văn Làm 3/7/1998 Kế toán
368 Blúp Hạn Soái 8/28/1998 Quản trị kinh doanh 
369 Hồ Thị Vượng 2/1/1998 Quản trị kinh doanh 
370 Hồ Văn  Bích 8/9/1997 CNKT Điện - Điện tử
371 A Viết  Nhớ 8/19/1996 Công nghệ KT công trình XD
372 Trần Văn Nam 4/19/1998 Công nghệ KT công trình XD
373 Hồ Văn  Phong 9/23/1998 Kế toán
374 Hồ Thị  Huôi 10/1/1997 Tài chính ngân hàng
375 Tống Khánh Dương 6/22/1998 Kế toán
376 PUIH HẬU 5/20/1995 CNKT Môi Trường
377 A Lăng Thị  Nen 9/16/1998 CNKT Môi Trường
378 A Vô Thị  Tiến 9/2/1998 Công nghệ thông tin
379 Nguyễn Thị Tuyết Mai 3/30/1998 Tài chính ngân hàng
380 Mai Thị Huệ 10/15/1998 Tài chính ngân hàng
381 Rơ Ô H' Nga 4/20/1998 Tài chính ngân hàng
382 Nay H' Mua 2/10/1998 Tài chính ngân hàng
383 Ksor H' Loan 8/4/1998 Du lịch
384 Kpă H' Sêba 1/20/1997 Công nghệ KT công trình XD
385 Nay Quý 7/31/1998 Kế toán
386 Vũ Thị Phượng 5/13/1998 Quản trị kinh doanh 
387 Nay 6/19/1997 CNKT Điện - Điện tử
388 Phạm Văn  Chiến 2/14/1998 CNKT Môi Trường
389 Rah lan H'Buoc   Giáo dục thể chất
390 Phạm Văn  Bách 6/2/1997 Giáo dục thể chất
391 Rơ Chăm H'Blal 4/10/1996 Giáo dục thể chất
392 Hà Thị Minh Châu 2/12/1998 Giáo dục thể chất
393 Đặng Thị Lan Anh 6/28/1998 CNKT Môi Trường
394 Đỗ Đắc Cảnh 6/16/1998 CN Sinh học
395 Vũ Minh Huế 7/21/1998 Công nghệ thông tin
396 Trần Văn Hiếu 1/26/1998 CN Sinh học
397 Nay H' Loắt 9/22/1997 CN Sinh học
398 Đông Huỳnh Đức 10/17/1998 CN Sinh học
399 Rơ Ô H' Manh 10/1/1998 Công nghệ MT
400 Kpă  Lách 4/28/1997 Công nghệ KT công trình XD
401 Hiao Xíu 7/26/1997 CNKT Điện - Điện tử
402 Ksor Biên 11/11/1996 Công nghệ KT công trình XD
403 Nguyễn Thị Hiền 11/9/1998 Công nghệ KT công trình XD
404 Mlo H' Pháo 6/16/1998 Kế toán
405 Đỗ Thị Thanh Thanh 7/23/1998 Tài chính ngân hàng
406 Hoàng Văn Đồng 5/16/1998 Kế toán
407 Nay H' Gual 12/5/1998 CNKT Môi Trường
408 Rah lan Siêu 11/7/1996 CNKT Môi Trường
409 Nay Khanh 6/11/1994 Công nghệ thông tin
410 Lê Tuấn Linh 12/12/1997 Tài chính ngân hàng
411  Rơ Măh Suít 0/0/1997 Tài chính ngân hàng
412 Phan Thị Mỹ  Phụng 4/10/1998 Tài chính ngân hàng
413 Võ Thị Kim Liên 2/6/1998 Tài chính ngân hàng
414 Hoàng Trang Hào 4/15/1998 Du lịch
415 Nguyễn Thị Minh 9/15/1998 Công nghệ KT công trình XD
416 RMAH  H'Trinh 3/5/1997 Kế toán
417 Rơ Châm Nhì 6/14/1996 Quản trị kinh doanh 
418 Rơ Châm Thuing 10/2/1996 Điện- điện tử
419 Nguyễn Thị Hương 12/11/1997 QTKD
420 Rơ Châm Nhân 3/30/1995 Công nghệ thông tin
421 Rơ Châm Vương 11/12/1998 CNTT
422 Vũ Ngọc  4/26/1998 Điện
423 Trần Thanh  Dần 7/15/1998 CNKT Điện - Điện tử
424 Nay  H'Nâm 9/5/1997 CNKT Môi Trường
425 Nguyễn Văn  Thành 9/9/1998 Giáo dục thể chất
426 Rơ Ô H'ra 4/21/1998 Giáo dục thể chất
427 Ksor 10/30/1997 Giáo dục thể chất
428 Nay  H'jrao 11/25/1997 Giáo dục thể chất
429 R'ô H' dê 12/12/1997 CNKT Môi Trường
430 Hà Bảo  Tân 11/15/1998 CN Sinh học
431 Siu  H'thâm 3/15/1997 Công nghệ thông tin
432 H' Tẽng 4/20/1997 CN Sinh học
433 Lê Ngọc  Tân 9/21/1997 CN Sinh học
434 Phạm Văn  Phước 3/25/1998 CN Sinh học
435 Hoàng Văn  Quân 14/08/0998 Công nghệ MT
436 K' Tuyên 2/9/1998 Công nghệ KT công trình XD
437 H Lan 3/18/1997 CNKT Điện - Điện tử
438 Giàng A 3/2/1997 Công nghệ KT công trình XD
439 H Dối 4/14/1998 Công nghệ KT công trình XD
440 Y Xem 33/07/1996 Kế toán
441 H Dung 7/19/1998 Tài chính ngân hàng
442 Phạm Thị Xoong 9/13/1998 Kế toán
443 Nguyễn Thị 2/2/1998 CNKT Môi Trường
444 Nguyễn Văn Hải 11/23/1998 CNKT Môi Trường
445 Nguyễn Văn 9/3/1998 Công nghệ thông tin
446 Nguyễn Thị Kim Loan 10/10/1998 Tài chính ngân hàng
447 Đỗ Trần Khánh  Linh 5/18/1998 Tài chính ngân hàng
448 Nguyễn Thị Tú  Xuyên 2/27/1998 Tài chính ngân hàng
449 Trịnh Ngọc  Hiền 4/20/1994 Tài chính ngân hàng
450 Nguyễn Thị Bích  Nương 2/13/1998 Du lịch
451 Nguyễn Thị Hồng  Danh 9/26/1997 Công nghệ KT công trình XD
452 Lâm Thị  Xuyên 2/3/1998 Kế toán
453 Nguyễn Thị Thu  Trâm 12/11/1997 Quản trị kinh doanh 

bogddtthuvien1 1 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
325946